Skip Navigation LinksAnaSayfa > Tanıtım > Görev ve Yetkiler

Bölge Müdürlüğünün Görevleri

 

a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bakanlığa teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarının gerçekleşmesini sağlamak,

c) Gerekli taşınır ve taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

ç) Döner sermayeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

e) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak,

f)  Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

g) Korunan alanlarda Bakanlıkça verilecek izin ve irtifak hakları ve yapılacak tahsis ve devirlere dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut bina, tesisler ve alanların işletilmesi veya kiralanması, bakımı ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 24/6/204 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

ı) Mevzuatta öngörülen idari yaptırım kararlarını tesis etmek,

i) Eğitim, yayın ve tanıtım işlerini plânlamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

j) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

k) Bölgesinde bakanlığın yatırım programlarında bulunan işlerin, etüt, proje, ihale kontrollük ve kabul iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

l) Bölgesinde çalışan personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

m) Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

 

Plânlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görevleri;

  

a)  Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve bütçeye ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,  

c) Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve nakdi gerçekleşmelerin takibini yapmak,

ç) Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

d) Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasını takip etmek,

e)  Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,

f)  Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,

g) İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,

ğ) Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Millî Parklar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alam olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

b) Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,

c)  Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

ç)  Plânlan   doğrultusunda;   uygulama  programlarına  yönelik   eğitim   çalışmaları yapmak,

d) Plânlan veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,

e) Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,

f)  Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını engelleyecek   tedbirleri   almaya,   koordinasyonu   sağlamaya  ve   kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

h) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve  kaynakların sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği  strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

b) Koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması   konusunda   tedbirler   alınmasına   ve   ilgili   kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

c) Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, 

e)Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,

f) Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

g) Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ğ) Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla mükellef olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, tehlikeye düşebilir nadir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

h) Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,

ı) Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğünün Görevleri;

 

a) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde avlanma ve avcılıkla ilgili koruma, kontrol ve denetime ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Av ve yaban hayvanları, bunların hayat ortamları ve avlakların etüt ve envanterlerinin yapılmasına, avlakların tesisi, tescili ve avlanma kotalarının belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin sürdürülebilir kullanımını ve yönetimini sağlamak maksadıyla belde belediyeleri, köy tüzel kişilikleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

d) Avcılık eğitimi, avcılık belgelerinin düzenlenmesi, vizesi ve iptali ile avlanma izin ücretlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e)  İl ve İlçe Av Komisyon Kararlarının alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

f)  Fahri Av Müfettişleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) 4915 sayılı Kanun kapsamında zararlılarla mücadele maksatlı avlanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Av turizmine dair iş ve işlemleri yürütmek,

h) Orman içi sularda düzenli ve kontrollü balıklandırma çalışmaları ile sportif olta balıkçılığı faaliyetlerinin yürütülmesi ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile yaban hayvanı üretme istasyonlarının planlanması, tefriki ve tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i) Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını önlemeye yönelik işlemleri yürütmek,

j) Yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesi, doğadan alınması ile halkalanması, markalanması ve benzeri izleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

k) Yaban hayvanı üretimine ait hizmet ve faaliyetleri takip etmek, özel üretme istasyonlarındaki yaban hayvanı üretim izinleri ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

1) Yaban hayvanları ve orman içi su ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

m)Canlı yaban hayvanlarının, yaban hayvanlarına ait trofe ve benzeri ürünlerin bulundurulması ve koleksiyonculuğunun kontrol, takip ve denetimlerine ilişkin iş ve işlemeleri yürütmek,

n) 5199 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

o) Bakım ve tedaviye muhtaç yaban hayvanları için kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine dair iş ve işlemler ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar, sergilenen hayvanlar ve evcil hayvanların korunması ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

ö) Hayvanat bahçelerinin kontrolüne ve denetimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

p) Yaban hayatının ve evcil hayvanlarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik her türlü eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

r) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İdari ve Malî İşler Şube Müdürlüğünün görevleri;

 

a) Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,

c) Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,

ç) Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

d) Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

f) Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

g) Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Sayıştay ilamlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

İllerdeki Şube Müdürlüklerinin Görevleri

 

a) İş ve işlemleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân, proje ve yıllık programlan uygulamak maksadıyla bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Bölge Müdürlüğüne teklifte bulunmak, onaylanan bütçe ve iş programlarını gerçekleştirmek,

c) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunmasını sağlamak maksadıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

ç) Millî Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlar, orman içi su ürünleri ile avcılık faaliyetlerine ilişkin plânlama, projelendirme, uygulama, bakım, kontrol, denetim ve benzeri çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

d) Eğitim, tanıtım ve yayım işlerini plânlamak, uygulamak,

e) Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak,

f)  Etüt, envanter ve plânlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

g) Mevzuatta öngörülen idarî yaptırım kararlarını tesis etmek,

ğ) Korunan alanlarla ilgili izin, irtifak ve intifa iş ve işlemlerini yürütmek,

h) Döner sermaye iş ve işlemlerini takip etmek, 

ı) Personelin özlük haklan ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

i) Görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, gerçek ve tüzel kişiler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

j) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.