Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Av Turizmi kapsamında; Şanlıurfa İli Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 3 Adet Ceylan Avlattırılma İhalesi

Mayıs 15, 2019

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar III. Bölge Müdürlüğü

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü

2019-2020 Av Turizmi kapsamında; Şanlıurfa İli Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 3 Adet Ceylan Avlattırılması İhale İlanıdır.

1-Yukarıda miktarları belirtilen 3 adet Ceylan kotalarının avlattırılması 14.06.2019 Cuma günü saat 10.00’da 2. Maddede belirtilen adreste “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a” ve “ Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği 29/a” hükümleri doğrultusunda KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.

2- İhale,  Tarım ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü Abdulkadir Karahan  Cad. Hamidiye Mah. 278. Sk. No:2 Haliliye/ŞANLIURFA  adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhale şartnamesi ve diğer ekleri 2. Maddede belirtilen adreste ve Şanlıurfa Şube Müdürlüğünde ücretsiz görebilirler ve http://bolge3.ormansu.gov.tr  Web sitesinden bilgi edinilebilirler. İhaleye girecek olanlar İhale şartnamesi ve diğer ekleri bedeli olan 150,00. TL’yi T.C Ziraat Bankası Şanlıurfa Şubesindeki TR26 0001 0002 5357 3638 1750 01 numaralı hesabına yatırmaları yatırıldığına dair makbuz getirilmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığı, III. Bölge Müdürlüğünde ve Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Bu ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. Her bir dosya için ayrı teklif verilecektir.

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1-      T.C. Vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek)

2-      Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

3-      Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

4-      a)Tüzel Kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen “Av Turizmi İzin Belgesi” nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek.

b) İhaleye 2004 yılı sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen Ceylan,(şelek/hatalı boynuz dâhil) çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez Ceylan, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonundan en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamlayıp kanıtlayan acenteler katılır.

5-Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a-) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.

b-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (a) da ki belgeyi getirmek.

6-İmza sirküleri vermek:

a-) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

b-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.(EK-1)

      c-) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten katılan kimselerin noter onaylı imza sirkülerini vermek.

7- İsteklilerin ortak girişimde ihaleye katılacak olması durumda bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek.(İhalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir).Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek

9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek

10- İhale şartname ve eklerini satın almak.

11- Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ve ihalesi yapılacak işin adına alınmış; yukarıda belirtilen sahalarda geçici teminata ilişkin belgeleri verecek geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen Bankalar ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller teminat olarak kabul edilecektir. Tedavüldeki Türk Parası Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Şanlıurfa Şubesindeki TR26 0001 0002 5357 3638 1750 01 nolu hesabına yatırılacaktır

13- Zarf; 14.06.2019 Cuma günü saat 10.00’e kadar,  Tarım ve Orman Bakanlığı, III. Bölge Müdürlüğündeki ilgili ihale komisyonu başkanlığına şartname ekinde bulunan örnek dilekçe ile teslim edilecektir.  

14- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, tellaliye, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.

15- Komisyonumuz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

16- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

İlan Olunur.