Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

47 Adet Yaban Keçisi Avlattırılma İhalesi

Mayıs 15, 2019

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

6. Bölge Müdürlüğü

15 Parti Halinde Toplam 47 Adet Yaban Keçisi Kotalarının Avlattırılması İşi İhale İlanı
1. Yukarıda miktarları belirtilen 15 parti halinde toplam 47 adet yaban keçisi kotalarının avlattırılması işi 30.05.2019 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde tablodaki sırasına göre, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 C maddesine istinaden “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

2. Yukarıda belirtilmekte olan Yaban Keçisi Avlanma Kotaları 1-15 arası teklif zarfları 30.05.2019 Perşembe günü saat 09:30’a kadar,  ihalenin yapılacağı  Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:24 BURDUR adresindeki Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda sıra numaralı alındılar karşılığında idaremize teslim edilecektir.

3. İhale Şartnamesi ve diğer eklerin temin yeri:

3.1- Kota Sıra 1 nolu Kotanın ihale için Isparta Şube Müdürlüğünün İstanbul Caddesi No: 83 32200/ISPARTA adresinden mesai saatleri içinde temin edilebilecektir. (doküman bedeli Isparta Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası, Isparta Gülkent Şubesindeki TR35 0001 0027 2057 3617 0150 02 nolu hesabına kota adı veya sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)

3.2- Kota Sıra 2’den 15. Sıra numarasına kadarki Kotaların İhale şartnamesi ve diğer ekleri Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:2 42 Nolu Oda (Orman Bölge Md. Site İçi) Muratpaşa/ANTALYA adresinden, temin edilebilir. (Doküman bedeli Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına kota adı veya sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)

4. İhaleye katılabilmek için aranan şartlar aşağıda çıkartılmıştır:

                 4.1. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b)   Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

          4.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Tüzel Kişilerde bu koşul aranmaz)

          4.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

          4.4. İhale Konusu işe yapabilmek için zorunlu olan belgeler.

a)   Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan İSTEKLİNİN YÖNETMELİK kapsamında BAKANLIKÇA verilen “Av Turizmi İzin Belgesi”nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek,

b)   2009 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az ikisini yabancı avcılar için düzenleyen ve başarıyla tamamladığını kanıtlayıcı belgeler.

         4.5. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek.

a)   Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.

        4.6. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.

b)   Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

        4.7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım olması durumunda; acente adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan kimselerin noter onaylı imza beyannamesini vermek.

        4.8. İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-2) Ayrıca İş ortaklığının bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.

         4.9. Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

         4.10. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (İnternet üzerinden sorgulanabilir dilekçe numarası, sorgu numarası vb. içeren belge asıl kabul edilecektir.)

         4.11. İhale dokümanı satın alındığına dair belge ile ihale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair ihale şartnamesinin her sayfası İstekli tarafından kaşelenip imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir.  (Ortak girişimlerde herhangi bir ortağın ihale dokümanı satın alması yeterlidir, ancak ihale şartnamesi tüm ortaklarca imzalanarak ihale teklif dosyasına eklenmelidir. )

   4.12. Geçici Teminata ilişkin belgeleri vermek.

a) Banka Teminat Mektupları:

aa)- Kota Sıra nolu 1 kota ihale için Isparta Şube Müdürlüğü adına

ab) Kota Sıra 2’den 15 kadarki Kota İhaleler için Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü adına,

muhammen bedelin % 3’ü oranında alınmış süresiz banka teminat mektubunun 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27.maddesine uygun olması şarttır. Şube içi limitleri gösterilecektir.

         b) Tedavüldeki Türk parası olarak nakit verilecekse; muhammen bedelin % 3 oranında hazırlanmış nakit tutar;

ba) Kota Sıra 1 nolu kota ihale için Isparta Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, T.C. Ziraat Bankası, Isparta Gülkent Şubesindeki TR35 0001 0027 2057 3617 0150 02 nolu hesabına,

bb) Kota Sıra 2’den 15 kadarki kota İhaleler için Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, 6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Güllük Şubesi nezdinde ki TR98 0001 0025 7557 3532 4150 02 nolu hesabına yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.

5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde geçici teminata ilişkin belgeler hariç diğer tüm belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı hazırlanır.

6. Her türlü vergi, resim, noter harcı, ücretleri alıcıya aittir.

7. Bu ihaleye teklif verecek olanların, her bir parti teklifi için ihale dokümanlarını ayrı ayrı satın almaları zorunludur. (Ortak girişimlerde bir ortağın satın alması yeterlidir.)

8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin belirlenmesinde serbesttir.

İlan olunur.